รายงาน OIT  2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้าง

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&A

O9. Social Network

O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O11. แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

O12  รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13. รายงานผลการดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18  E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจักหาพัสดุ

O21. สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25. หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การร้องรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O27. แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28. ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสฬห้มีส่วนร่วม

O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy


O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

O32. การฟสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566


แผนการป้องกันการมุจริต

O36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37. การรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2566

O38. รายงายผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 25565


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43. การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมประจำวัน

ห้องเรียนออนไลน์

วารสารประชาสัมพันธ์