วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                      “จัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนในวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณธรรมความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

พันธกิจ

                 จัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลัก                                                  เศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments