รับนักเรียนปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 256๓ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

Comments