โรงเรียนบ้านยางกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓